Privacyverklaring N. Vink Ondersteuning

N. Vink Ondersteuning, gevestigd te Hippolytushoef, KVK-nummer: 77319478, respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens N. Vink Ondersteuning verwerkt.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u als persoon te herleiden zijn. Hierbij kunt u denken aan onder andere uw naam, adres, woonplaats, BSN-nummer, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres. Naast voornoemde persoonsgegevens kunnen, met uw toestemming, ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden, deze bijzondere persoonsgegevens hebben bijvoorbeeld betrekking op uw gezondheid.

Wanneer u een aankoop doet in de webshop zal u gevraagd worden om uw gegevens in te vullen. De door u aangeboden gegevens worden door ons gebruikt om deze dienstverlening in de ruimste zin van het woord mogelijk te maken. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt.

Doel verwerking persoonsgegevens

N. Vink Ondersteuning verwerkt persoonsgegevens om diensten en producten aan te kunnen bieden en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Zo is het e-mailadres bijvoorbeeld nodig om de factuur te kunnen versturen, worden de adresgegevens gebruikt voor het versturen van de door u bestelde producten naar het juiste adres en kan het telefoonnummer worden gebruikt in het geval dat er contact opgenomen zou moeten worden omtrent de bezorging van het door u bestelde product. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van N. Vink Ondersteuning.

Indien deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd is het voor N. Vink Ondersteuning niet mogelijk om de betreffende dienst aan te bieden. N. Vink Ondersteuning behoudt zich het recht de gegevens wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer N. Vink Ondersteuning dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van N. Vink Ondersteuning te bescherming. Daarbij wordt altijd getracht uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Het delen van persoonsgegevens met derden

N. Vink Ondersteuning deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Met de derde partij die namens en in opdracht van N. Vink Ondersteuning uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door N. Vink Ondersteuning ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn

voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de

naleving van de AVG. Bij een derde partij kan gedacht worden aan een accountant.

Beveiliging

N. Vink Ondersteuning hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Van persoonsgegevens worden enkel fysieke uitdraaien gemaakt voor het versturen van pakketten via de post. Naam en adresgegevens worden blootgesteld bij afgifte van pakketten aan de berzorgpartij.

Bewaartermijn

N. Vink Ondersteuning bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar vanaf de laatste behandeling, tenzij langer bewaren noodzakelijk is.


Privacyrechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij N. Vink Ondersteuning aan uw verzoek als

betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de

wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken als hiervoor bedoeld kunt u richten aan:

info@nienkevink.nl of 06 – 215 269 68.

Nieuwsbrief

Indien u zich heeft aangemeld om de nieuwsbrief te ontvangen, kunt u te allen tijde een verzoek indienen om zich hiervoor af te melden. Uw verzoek kunt u richten aan:

info@nienkevink.nl.

Gebruik social media en affiliate links

Op de website van N. Vink Ondersteuning, www.nienkevink.nl, zijn knoppen (buttons) en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale media netwerken of websites van derden, zoals affiliatielinks via TradeTracker en Bol.com of links naar onder andere YouTube, Instagram, Facebook en LinkedIn. N. Vink Ondersteuning houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruiken van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt is het raadzaam eerst de

privacyverklaring van die derden door te lezen.

Wijziging privacy statement

N. Vink Ondersteuning heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van N. Vink Ondersteuning gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website, www.nienkevink.nl.

Vragen of opmerkingen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via info@nienkevink.nl of 06 – 215 269 68.

Deze privacyverklaring is bijgewerkt in augustus 2023.